МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти Зарічненської районної державної адміністрації

Погоджено: засідання педагогічної ради протокол №1 «30» серпня 2019 р. Затверджено: Директор школи _________М.Ковенько

Освітня програма

Перекальської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Зарічненської районної ради

Зарічненського району Рівненської області

на 2019/2020 навчальний рік

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ № 63 від 02.09.2019 р.

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Для 1- 2 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко; Нова українська школа, затверджена Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

Для 3-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1.

Для 5-9 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1.

Ключові компетентності

1. Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів.

Робочі навчальні плани 1-9 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів.

Робочий навчальний план

для учнів 1-2 - х класів складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів ключових компетентностей; спільним для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для 3, 4-х класів - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 ( таблиця 1) відповідно до якої освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" .

Інваріантна складова навчальних планів включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів).

Робочий навчальний план для учнів 5 – 9-х класів складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 ( таблиця 1). Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс « Всесвітня історія. Історія України». В межах галузі «Мистецтво» музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися в 5-7 класах окремими курсами, у 8 та 9 класах - інтегрований курс «Мистецтво».

У початковій школі години варіативної складової навчальних планів використано таким чином:

1-2 класи - додаткові години

навчання грамоти 1 клас – 1 год.

українська мова 2 клас – 1 год.

2-4 класи - курс за вибором

біблійні історії та християнська етика -1 год.

українознавство – 1 год. (філія Тиховиж)

У варіативну складову навчального плану основної школи введено:

5 клас – факультативи:

«Настільний теніс» – 0.5 год.

«Сходинки ло здоров'я» - 1 год;

Курс за вибором:

Християнська етика – 0.5 год.;

українознавство – 0,5 год.

6 клас – факультативи:

«настільний теніс» – 1 год.

«географія культури Європи» - 0.5 год.

«сходинки до орфографії» - 0.5 год.

індивідуальні та групові заняття

біологія – 1 год.;

Курс за вибором:

Християнська етика – 0.5 год.;

7 клас – факультатив:

«настільний теніс» – 0.5 год.

«сходинки до здоров'я» - 1 год.

«географія культури Європи» - 0.5 год.

«Цікава хімія» - 0.5 год.

індивідуальні та групові заняття:

біологія – 0.5 год.;

8 клас – – Курс за вибором:

українознавство– 0,5 год;

креслення – 1 година.

факультативи:

«сходинки до здоров'» – 0.5 год

«практикум з правопису української мови» - 1 год.

індивідуальні та групові заняття:

біологія – 0.5 год.;

9 клас - факультатив:

«практикум з правопису української мови» -0.5 год;

курс за вибором

креслення -1 год.

індивідуальні та групові заняття:

математика – 0.5 год.;

ІІ. Пояснювальна записка

Загальні засади.

I. Форма власності: комунальна

II. Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України.

III. Режим роботи навчального закладу п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

У 2019-2020 навчальному році у закладі сформовано 13 класів:


І ступінь: 85

1 клас – 14 учнів,

2 клас – 20 учнів,

3 клас – 10 учнів,

4 клас – 15 учнів,

Філія Тиховиж

1 клас –7 учнів

2 клас – 6 учнів

3 клас – 7 учнів,

4 клас – 6 учнів

ІІ ступінь: 51

5 клас - 13учнів,

6 клас -7 учнів,

7 клас - 12 учнів,

8 клас - 9 учнів,

9 клас - 10 учнів


Всього: 136 учнів

Початок занять – о 9.00 год.;

Тривалість уроків у початковій та основній школах відповідно до статті 16 закону України «Про загальну середню освіту»;

Тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778).

Гранична наповнюваність класіввстановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”.

Середня наповнюваність 1 – 4 класів – 20 учнів.

Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 17 учнів

Факультативні заняття і курси за вибором проводяться в період основних занять із обов’язковою перервою за затвердженим розкладом.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) 2019/2020 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 24 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 25 травня 2020 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:

осінні – 28.10 – 03.11.2019, зимові – 25.12. 2019 – 12.01.2020, весняні – 23.03 - 29.03.2020р..

По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів. Усі учні 1-10-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу.

Мережа класів школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

У 2019/2020 навчальному році в Перекальській ЗОШ І-ІІ ступенів функціонуватиме 13 класів, у яких навчатиметься 136 учнів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Режим роботи школи для учнів 1-11 класів - п’ятиденний з однією зміною навчання. Тривалість уроків становить:

у 1-му класі - 35 хвилин,

у 2-4-х класах - 40 хвилин,

у 5-9 класах - 45 хвилин.

Для учнів 2-4-х класів організовано групу продовженого дня.

Навчальний рік закінчується проведенням ДПА випускників початкової і основної школи. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Програмне забезпечення варіативного компоненту

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Назва курсу Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 2 Курс за вибором: Морально етичне виховання Додаткова година на вивчення української мови 2 4 2 3 4 1 1 1 1 1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Морально етичне виховання 1–4 класи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2008 2 Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (протокол № 6 від 19.05.2008 р.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ІІ-3518 від 30.07.08) Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Логіка», НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ОСНОВНА ШКОЛА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Курс за вибором: «Основи хр.етики» Факультатив: «Настільний теніс» Факультатив: «Географія культури Європи» Факультатив: «Практикум з правопису української мови» Факультатив: «Сходинки до здоров'я» Факультатив: «Сходинки до орфографії» Факультатив: «Цікава хімія» Курс за вибором: «українознавство» Курс за вибором: «креслення» 5 6 5 6 7 6 7 8 9 5 7 8 6 7 5 8 8 9 0.5 0.5 0.5 01 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи хр.етики». 5 – 6 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2010 р.) Київ 2010 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «настільний теніс». 5 – 7 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2010 р.) Київ 2010 Збірник навчальних програм екологічного напрямку (додаток 3 до листа МОН України №1/9-343 від 01.07.2014 року. Практикум з правопису української мови. Програми факультативного курсу для 8 – 9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2016 року №1/11-3715) Факультативи та курси за вибором». Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-мотодичною комісією з математики НМР з питань освіти Міністерства освіти і науки України (№4 від 24.06.2010 року). Сходинки до орфографії. Програма факультативного курсу для 5(6) класів для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена листом ІМЗО №2.1/12Г-898від 22.12.2016 р. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи/ Упор.:О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло. – Тернопіль:Мандрівець,2010.-271с. Програма курсу за вибором «Українознавство. 5-11 класи» затвердджена Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН України (протокол від 14.06.2012р.№4) Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів від 25.09.2018р. лист МОН України №22.1/12-Г-904

Директор школи М.Ковенько

Додаток 1

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи

Перекальської ЗОШ І-ІІ ст..

на 2019-2020 н.р.

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень в початкових класах
1 2
Мовно - літературна Навчання грамоти (1 клас).Укр.мова. Читання(2 клас) 7+1 7+1
Німецька мова 2 3
Математична Математика 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'я зберезувальна) Природознавство 2 2
Основи здоров’я 1 1
Технологічна Трудове навчання 1 1
Інформатика - 1
Мистецька Музика 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього 19+3+1 21+3+1
Гранично допустиме навантаження на учня 20 22
Варіативна складова: 1 1
Додаткові години на предмети інваріантної складової 1 1
Курси за вибором:
«Біблійна історія та християнська етика» - -
Індивідуальні заняття - -
Всього 23 25

Додаток 2

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи

Перекальської ЗОШ І-ІІ ст..

на 2019-2020 н.р.

Освітні технології Навчальні предмети Кількість годин на тиждень в початкових класах
3 4
Мови і літератури Українська мова 7+1 7+1
Мовний і літературний компоненти Німецька мова 2 2
Математика Математика 4 4
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Природознавство Природознавство 2 2
Разом 21+3+1 21+3+1
Гранично допустиме навантаження на учня 23 23
Варіативна складова: 2 2
Додаткові години на предмети інваріантної складової 1 1
Курси за вибором:
«Біблійна історія та християнська етика» 1 1
Індивідуальні заняття - -
Всього 26 26

Додаток 3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи

Перекальської ЗОШ І-ІІ ст.

Тиховижської Філії

на 2019-2020 н.р.

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень в початкових класах
1 2
Мовно - літературна Навчання грамоти (1 клас).Укр.мова. Читання(2 клас) 7+1 7+1
Німецька мова 2 3
Математична Математика 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'я зберезувальна) Природознавство 2 2
Основи здоров’я 1 1
Технологічна Трудове навчання 1 1
Інформатика - 1
Мистецька Музика 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього 19+3+1 21+3+1
Гранично допустиме навантаження на учня 20 22
Варіативна складова: 1 1
Додаткові години на предмети інваріантної складової 1 1
Всього 23 25

Додаток 4

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи

Перекальської ЗОШ І-ІІ ст.

Тиховижської Філії

на 2019-2020 н.р.

Освітні технології Навчальні предмети Кількість годин на тиждень в початкових класах
3 4
Мови і літератури Українська мова 7+1 7+1
Мовний і літературний компоненти Німецька мова 2 2
Математика Математика 4 4
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Природознавство Природознавство 2 2
Разом 21+3+1 21+3+1
Гранично допустиме навантаження на учня 23 23
Варіативна складова: 2 2
Додаткові години на предмети інваріантної складової 1 1
Курси за вибором:
«українознавство» 1 1
Індивідуальні заняття - -
Всього 26 26

Додаток 5

Робочий навчальний план

Перекальської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

на 2019-2020 н.р.

Основна школа

Навчальні предмети Інваріантна складова Кількість годин на тиждень у класа
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Українська мова 3.5 3.5 2.5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Німецька мова 3 2 2 2 2
Англійська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1.5 1.5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1.5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1.5 2 2
Трудове навчання 2 2 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Інформатика 1 1 1 2 2
Разом ( без врахування фізичної культури) 25.5+3 27.5+3 29+3 29.5+3 31+3
Варіативна складова 2.5 3.5 3 3.5 2
Курси за вибором:
Християнська етика 0.5 0.5 - - -
Українознавство 0.5 - - 0.5 -
Креслення - - - 1 1
Факультативи:
Географія культури Європи 0.5 0.5
Настільний теніс 0.5 1 0.5 - -
Сходинки до здоров'я 1 - 1 0,5 -
Практикум з правопису української мови - - - 1 0,5
Сходинки до орфографії 0.5
Цікава хімія 0,5
Індивідуальні заняття:
Математика - - - - 0,5
Біологія - 1 0,5 0,5 -
Гранично допустиме навантаження на учня 28 31 32 33 33
Всього 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

ІV. Перелік навчальних програм

І ступінь

1 клас

Предмет Програма
Навчання грамоти Іноземна мова (нім.) Математика Я досліджую світ Трудове навчання Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Фізична культура Типова освітня програма початкової освіти (автор Савченко О.Я) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2 клас

Предмет Програма
Навчання грамоти (українська мова, читання) Іноземна мова (нім.) Математика Я досліджую світ Трудове навчання Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Фізична культура Основи здоров'я Природознавство Інформатика Типова освітня програма початкової освіти (автор Савченко О.Я) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

3 клас

Предмет Програма
Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров'я Фізична культура я Навчальніпрограммамидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я»)НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

4 клас

Предмет Програма
Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров'я Фізична культура Навчальніпрограммамидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я»)НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ІІ ступінь

5 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ,) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)
Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

6 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ,) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Історія України. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

7 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

8 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

9 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 р. №804
Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

В освітній програмі Перекальської ЗОШ І-ІІ ступенів

Зарічненської районної ради

Зарічненського району Рівненської області

на 2019/2020 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано

_______ (__________________) сторінок

Директор _______________ М.Ковенько

Кiлькiсть переглядiв: 267

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.